வெள்ளி, 7 மே, 2021

மாணவர்களை வாழ்த்துகின்றோம்

 
2020 இல் நடைபெற்ற க.பொ. த(உயர்தர) ப் பரீட்சையில் சித்திபெற்ற யா தொண்டைமானாறு வீரகத்திப்பிள்ளை மகாவித்தியாலய மாணவர்களை வாழ்த்துகின்றோம்.

A,2B - ஶ்ரீ. லக்சாயினி

2B,C – செ. மிதுஷாளினி

A,C,S –  ர. நக்சாளினி,

A,C,S – ச. இஷாந்திகா

B,C,S –  கு. நிஷாந்தினி,

B,C,S – ப. டிலேக்கா

2C,S –  ம. கிருசாந்தி,

2C,S – ம. சியானி,

2C,S – நா. நிதுஷா,

2C,S – பா. சோபிகா

C,2S –  க. யதுசன்,

C,2S – ப. சுமித்திரா,

C,2S - ஶ்ரீ. ஆரணிகா,

C,2S – சி. யுவராஜ்